Miljöförvaltningen i Stockholms stad har tagit fram ett antal dokument som vi ska läsa igenom och ta till oss.

Våra båtbottenfärger är giftiga, de påverkar natur och vatten i Mörtviken. EBSs ambition är att båtbottenfärgerna ska bort, vi ska inte måla med dem och båtar målade med båtbottenfärger ska saneras. Det i enlighet med riktlinjerna från Miljöförvaltningen.

Mätning av metallhalter i Mörtviken

Nyhet är att miljöförvaltningen kommer att mäta metallinnehåll på båtbottnar på båtklubbar i Mälaren i syfte att kontrollera om båtarna är målade med biocidfärg. Projektet kommer att pågå under en treårsperiod. Båtbottnar målade med biocidfärger som innehåller tributyltenn (TBT), koppar och zink är en stark källa till dessa ämnens förekomst i sediment, mark och vatten.

Tributyltenn är förbjudet i båtbottenfärger på fritidsbåtar sedan 1989 medan koppar och zink är förbjudna att använda på båtar i Mälaren.

Inför mätningen har Miljöförvaltningen ställt krav på EBS att genomföra en inventering av båtbottenfärger, för att i nästa steg ta fram en utfasningsplan.  Mer information om denna aktivitet kommer senare.

Borttagning av båtbottenfärger

Kvarvarande färgrester ska avlägsnas!  Många av dessa kemikalier är mycket giftiga, vissa är hormonstörande och indikationer finns på att dessa kan föras vidare till flera generationer framåt om man utsätts för dessa.

För att skydda dig och marken ska du använda andningsmask och heltäckande kläder, samt att båten täcks in både på sidorna och undertill.

Inget mer gift ska hamna på marken eller i skepparen! Som framgår av bilagorna finns ett myller av föreskrifter och goda råd.

Miljöansvaret

Ansvaret ligger dels hos klubben, dels hos den enskilde båtägaren.

Påföljden för den som bryter mot reglerna är svårare att reda ut. Så här går det för den som ertappas med tenn (TBT) på skrovet:

Straffet för befälhavare som uppsåtligen eller av oaktsamhet använder ett fartyg i strid mot förbudet, eller för redare eller ägare som inte gjort vad som skäligen kunnat fordras för att undvika att förbudet överträds, är böter eller fängelse i högst sex månader, enligt 10 kap. 4 § 2 och 6 § 2 LÅFF. (Transportstyrelsens broschyr Måla båtbotten Du har väl koll på reglerna!)

Användning av färger med koppar eller zink bestraffas vanligen med dagsböter.

Vill du veta mer?

∗ Informationsblad om LOVA

(Sedan 2010 har båtklubbar kunnat söka LOVA-bidrag till inköp av borsttvättar och spolplattor. Numera går det även att erhålla bidrag för andra typer av åtgärder så som blästring, skrovskyddsduk och manuell skrubb/skurborste som ett led i att minska användningen av biocidfärger. 1 sida.) Informationsblad om LOVA

∗ Ett hållbart båtliv för alla

(Kommunens miljöförvaltning informarer om vad som gäller och tipsar om vad vi sjöfarare kan göra för att värna miljön. 12 sidor.) Ett hållbart båtliv för alla

∗ Kemiska arbetsmiljörisker

(Föreskrifter och allmänna råd från Arbetsmiljöverket. 61 sidor) Kemiska arbetsmiljörisker

∗ Information om kemikalier

(Länsstyrelsen om olika ämnens inverkan på hälsan och miljön. 3 sidor.) Information om kemikalier

∗ Har du frågor om denna information ni kontakta hälsoskyddsavdelningen på 08 – 508 28 800 alternativt direktservice.miljoforvaltningen@stockholm.se

Kom ihåg att läsa igenom EBS Miljöpolicy!

Styrelsen genom Miljöansvarig

Lena Lindgren
2016-07-13

Vill du att Mörtviken ska vara giftfri? Det vill EBS!
Vill du bli medlem?