Ordningsregler för Ekensbergs Båtsällskap

Antagna på årsmötet 1990, reviderade på årsmötet 2011. Ordningsreglerna finns att ladda ner som PDF här.

Anmälningsskyldighet
Förändringar som påverkar behovet av hamn- och/eller uppläggningsplats i Sällskapet – inbegripet uppsägning – ska anmälas till hamnkaptenen senast den 31 mars respektive 31 augusti.

Arbetsplikt
Alla som utnyttjar sällskapets hamn och/eller uppläggningsplats har arbetsplikt. Tillfälliga gäster är undantagna. Kallelse till arbete sker minst en vecka i förväg. Vid förhinder att inställa sig till arbete ska hamnkaptenen omedelbart underrättas så annan arbetspliktig kan kallas i stället. Kallad som inte inställer sig till arbete och som inte har anmält förfall, ska betala fastställd avgift och kallas till nytt arbetspass.

Biltrafik
Biltrafik är förbjuden inom avspärrat område och på parkvägen ut mot bryggan för den som inte har särskilt tillstånd. Fordon får inte parkeras så de hindrar verksamheten eller gångtrafiken på parkvägen.

Boj
Alla bojar ska kunna identifieras. Den som har klubbägd boj ansvarar för denna. Egen boj ska godkännas av hamnkaptenen. Boj ska vara ilagd på av hamnkaptenen anvisad plats före sjösättningen och vara upptagen senast på av hamnkaptenen angiven dag, annars påförs fastställd avgift

El
Lucka till el-skåp ska hållas stängd. Inga strömförbrukare får vara anslutna när båten/arbetsstället lämnas obevakad. Automatladdare säkrade mot kortslutning, överladdning och överhettning kan dock användas över natten.
Den som behöver extra värme för plastning, limning eller dylikt ska göra anmälan till hamnkapten eller varvsansvarig. Vid större elförbrukning debiteras särskilt för elen.

Försäkring
Båt som förtöjs i hamnen och/eller läggs upp på uppläggningsområdet skall vara försäkrad. (Stadgarna § 16.1). Som medlem skall du ha din båt försäkrad och kunna intyga det.

Förtöjning m.m.
Båtägaren är skyldig att ha säker förtöjning av sin båt och att ha den försedd med erforderliga fendertar. Förtöjningsmateriel som dömts ut av hamnkapten ska omgående bytas ut. Öppna båtar ska hållas länsade.

Gästande båt
Gästande båt får efter anvisning av hamnkaptenen disponera hamnplats mot fastställd avgift och deposition för nyckel som ska återlämnas när platsen lämnas. Båt får inte läggas i hamnen för uthyrning eller försäljning.

Hamnplats
Fördelningen av hamnplatser anslås årligen på dörren till hamnkontoret.
Medlem som önskar hamnplats för första gången eller efter ett uppehåll ska anmäla detta till hamnkaptenen senast den 31 mars och då ange typ, längd och bredd på sin båt. Observera att hamnplats inte automatiskt kan påräknas vid byte av båt.
Den som är skriven för hamnplats, men av någon anledning inte utnyttjar densamma, ska omedelbart anmäla detta till hamnkaptenen, som tilldelar platsen åt den som står i tur.
Hamnplats får inte säljas med båten, inte heller upplåtas till annan utan hamnkaptenens medgivande.
Jollar får inte läggas på bryggorna.

Hastighetsbegränsning
I hamnen (från 50 meter utanför yttre pontonen och inåt) gäller hastighetsbegränsning till 3 knop.

Miljövård
Styrelsen hänvisar till separat instruktion vid sanering av båtbottenfärg.

Uppläggningsplatsen kring respektive båt ska städas väl efter arbetsdagens slut. Färgburkar och penslar får inte lämnas kvar under båten.
För att värna om sällskapets närmiljö är det vidare inte tillåtet att:
– fästa stag eller stöttor i träd eller el-stolpar
– kasta sopor, burkar och dylikt i strandkanten, sjön eller skogen
– hälla spillolja, lösningsmedel och liknande, annat än i de behållare som är avsedda för det

Val av färg
Endast de bottenfärger som är godkända av Kemikalieinspektionen får användas. Det är båtägarens skyldighet att försäkra sig om att endast sådan färg används. Andningsmask bör användas. De säkerhetsföreskrifter som gäller för den produkt som används ska iakttas. Det är båtägarens ansvar att så sker.
Färgburkar får inte placeras direkt på marken utan bör ställas i lämpligt större kärl för att undvika spill. Om spill uppkommer grävs spill och ytskikt upp och deponeras som färgrester.

Slipning och skrapning av färg
Båtägarna ska vidta åtgärder för att minimera spridning av slipdamm och skraprester. Slipmaskiner ska ha uppsamlare för slipdamm och vid skrapning av färg ska marken täckas med presenning eller motsvarande. Slipdamm och skraprester ska samlas upp och deponeras i miljöskjulet

Slagvatten
Olja ska avskiljas från förorenat slagvatten, genom att oljeabsorbent läggs på den förorenade ytan. Efter användning deponeras absorbenten i kärl för oljefilter m.m. Det är båtägarens ansvar att absorbenter finns till hands. I akut uppkomna situationer finns absorbenter att tillgå genom sällskapets via styrelse eller hamngrupp.

Nycklar
Nycklar får inte lämnas till obehöriga eller anskaffas på annat sätt än genom styrelsen.Grindar och byggnader ska hållas låsta.

Sjösättning
Styrelsen bestämmer sjösättningsdagar och när på dagen arbetet ska pågå.

De båtägare som samtidigt ska sjösätta sina båtar ska alla vara närvarande vid arbetets början och ska delta i arbetet med samtliga båtar som ska sjösättas den dagen. Alla måste respektera och åtlyda order från den som ansvarar för arbetet.

Vid sjösättning får endast de båtar som har sjösatts förtöjas vid mastbryggan. Det innebär att påmastning, ilastning mm inte får ske vid mastbryggan under pågående sjösättning. Mellan sjösättning och upptagning har den som behöver mastkranen företräde till mastbryggan.

Bilar får inte framföras inom avspärrat område och av säkerhetsskäl får barn inte uppehålla sig där under pågående arbete.
Alla båtar ska vara sjösatta före den 1 juni, då uppläggningsområdet ska vara städat.

För städning och undanplockning av bockar, täckningsmaterial mm kallas till gemensamt arbete då arbetsplikt gäller. Kallelse till sådant arbete sker genom anslag på klubbhusets anslagstavla.
Båtägare ska innan undanplockningen ha märkt och buntat sitt pallningsvirke och täckningsmaterial.

Täckning
Båt som läggs upp på uppläggningsområdet ska vara täckt senast den 30 november. Täckningen får överstiga båtens längd respektive bredd med högst 40 cm.

Upptagning
Uppläggning får inte ske före den 20 september.

Styrelsen bestämmer upptagningsdagar och när på dagen arbetet ska pågå.

Båtägaren ska tillse att det på upptagningsdagen finns uppläggningsmateriel för en smidig och säker upptagning och vinterförvaring. De tekniska specifikationer som sällskapet utarbetat ska följas om inte hamnkaptenen i särskilt fall medgett undantag från dessa.

För framplockning av bockar, täckningsmaterial mm kallas till gemensamt arbete då arbetsplikt gäller. Kallelse till sådant arbete sker genom anslag på klubbhusets anslagstavla.

Båtägare ska innan upptagningens början ha bockar och pallningsvirke framtaget och ha båten avmastad.
Mast, bockar, pallningsvirke och släpjollar ska vara märkta med båtägarens namn. Master ska förvaras i mastskjulet.
Innan mast lyfts på plats i skjulet ska stag, vant, spridare o d monteras bort.

För att undvika påhälsningar i båtarna vintertid ska stegar låsas fast eller förvaras innanför staketet vid mastskjulet.

De båtägare som samtidigt ska ta upp sina båtar ska alla vara närvarande vid arbetets början och delta i arbetet med samtliga båtar som ska tas upp den dagen. Alla måste respektera och åtlyda order från den som ansvarar för arbetet.

Vid upptagning får endast de båtar som ska tas upp förtöjas vid mastbryggan. Det innebär att avmastning, urlastning mm inte får ske vid mastbryggan under pågående upptagning. Mellan sjösättning och upptagning har den som behöver mastkranen företräde till mastbryggan.

Bilar får inte framföras inom avspärrat område och av säkerhetsskäl får barn inte uppehålla sig där under pågående arbete.
Båt får inte stå kvar på slipvagn eller hydraulvagn utan tillstånd från hamnkapten.

Vaktplikt
Alla som tilldelats hamnplats i sällskapet ska fullgöra två vaktpass per säsong enligt uppgjord lista. Tillfälliga gäster är undantagna från vaktplikt. Det är nödvändigt med kontinuitet i vaktgången. För den som tilldelats hamnplats kvarstår därför vaktplikten under hela säsongen även om platsen sägs upp eller av annat skäl inte utnyttjas. Vaktchefen kan när det finns särskilda skäl medge befrielse från vaktplikt.

Verkstad
Minderåriga får inte vistas i verkstaden utan uppsikt. Privata ägodelar får inte förvaras i verkstad. Den som använt verkstaden ska städa efter sig.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vill du bli medlem?