Avfallshanteringsplan Ekensbergs Båtsällskap 2015-04-08 (uppdaterad 2020-02-26)

Allmänt
Ekensbergs Båtsällskap (EBS), Mörtvikshamnen, Mörtvikskroken 13, 117 69 Stockholm.

EBS bedriver verksamhet för fritidsbåt på ideell bas och förvaltare hamn och uppläggningsområde i Gröndal, Stockholm. Ca 120 st fritidsbåtar har plats i hamn och i vinterförvaring. I klubbhuset finns en miljöpärm samt att medlemmarna kan ta del av information kring miljöarbetet och tips och råd via hemsidan. Medlemmarna får även regelbunden miljöinformation vis SBU:s tidning ”Båtliv”. Utsedda att genomföra avfallshanteringsplanen är valda miljöombud. Planen revideras vart tredje år. Uppskattning av klubbens avfall per år kontrolleras gemensamt av miljöombud och hamnkapten.

Uppskattade mängder /volymer
Hushållsavfall: beräknat snitt på 300 liter/vecka under 24 veckor (aktiv säsong).
Spillolja 300 liter/år
Lösningsmedel 110 liter/år
Glykol 50 lite /år
Färgburkar 50 kg/år
Oljefilter 25 kg/år
Plast 25 kg/år
Metallskrot 25 kg/år
Grovsopor 20 m3 container för sly och träbockar
Toalettavfall 300 liter,1 ggr/år via slamsugning

Mottagningsanordning
Miljöbod för farligt avfall samt kärl för hushållssopor finns inom inhägnat område.
Kärlen i Miljöboden är skyltade och på Miljöbodens gavel framgår vad som kan lämnas. EBS hanterar båtbatterier men inte papper (tidningar) eller glas.

Spillolja Fat 200 liter
Lösningsmedel Fat 200 liter
Glykol Fat 200 liter
Färgburkar Lockfat 2 st
Oljefilter Lockfat 1 st
Plast Dubbel plast- eller pappersäck
Trassel & trasor Dubbel plastsäck
Grovsopor Container 2 ggr/år
Toalettavfall Fast installation

Kontakt
Miljöansvarig Leif Nilson
Miljöombud Hans Dalbratt
Miljöombud Lars Fagerback
Miljöombud Lars Stegfelt

Vill du bli medlem?