EBS styrelse vill verka för ett långsiktigt hållbart båtliv. Vår verksamhet har stor påverkan på den närmiljö vi vistas i. Vi har därmed, som Sällskap och enskild medlem ett stort ansvar att gemensamt verka i linje med denna ambition. Ett område av särskilt stor vikt är hanteringen av giftiga båtbottenfärger. Detta har diskuterats både inom EBS, med grannklubbar och med vår intresseorganisation – SMBF (Saltsjön-Mälarens Båtförbund).

Transportstyrelsen har i september 2021 kommit ut med en rapport som ingår i projekt ”Skrovmålet” med krav och riktlinjer avseende hanteringen av båtbottenfärger. EBS styrelse ser positivt på detta och ska nu på bästa sätt införa det i klubbens verksamhet.


Beslut avseende ny policy

Styrelsen har därför beslutat om en ny policy gällande hantering av båtbottenfärger. Denna policy omfattar samtliga medlemmar som har sommarplats i EBS hamn. Det innebär ett utökat ansvar för oss medlemmar att säkerställa rena båtar och skrov.

Rena skrov enligt EBS är följande:

  • Helt omålat skrov
  • Målat enbart med biocidfri färg typ epoxi eller bottenfärg märkt för användning i insjöar.
  • Tidigare målat skrov med biocidfärger som nu har uppmätta halter som underskrider gränsvärdena 100, 1000 respektive 2500 mikrogram/cm2 för tenn, koppar respektive zink.
  • Tidigare målat skrov med biocidfärger som sanerats enligt Transportstyrelsens rekommendationer från september 2021. Se bilaga 1.
    Medlem som inte kan uppvisa ett rent skrov senast sjösättningen 2023 riskerar att uteslutas från Sällskapet i enlighet med EBS stadgar §4.
  • Presenningar mm, som används som skyddsmaterial vid sliparbetet måste båtägaren själv frakta bort till återvinningsstation och ska omhändertas som farligt avfall. Klubben kan inte ta hand om detta.
  • EBS godkänner nu eget arbete med borttagande av gammal bottenfärg om detta görs enligt Transportstyrelsens rekommendationer. Se bilaga 1.

I samband med antagande av denna policy har styrelsen vidare beslutat att vid sjösättningen 2023 ska samtliga av klubbens båtskrov vara klassade som rena skrov enligt ovan.  Detta gäller båtar med sommarplats.

För att säkerställa en långsiktig hantering av nya medlemmars båtar i linje med denna policy gäller följande:

Nya medlemmar och befintlig medlem som skaffar ny båt efter sjösättning 2023

Medlem ska kunna uppvisa ett intyg om att båtskrovet är rent enligt ovan alternativt en oberoende båtskrovsmätning typ XRF eller motsvarande. Om skrovet inte är rent ska medlem på eget ansvar sanera skrovet till nästkommande sjösättning enligt EBS gällande regler för sanering. Kostnad för mätning och sanering bekostas av medlem. I dessa fall kan inte medlem räkna med att Sällskapet är behjälpligt med eventuell upphandling med mera.

 

XRF-mätning

EBS har medlemmar som är utbildade i XRF-mätning. Genom att hyra en XRF-mätare kommer löpande provtagningar att kunna göras. Det finns möjlighet för båtägare att kontakta styrelsen för att mot en ersättning av 500 kr få sin båtbotten XRF- mätt och erhålla ett intyg från Svenska Båtunionen.

Båtar målade med spärrfärg måste också uppvisa godkända mätresultat.

 

Transportstyrelsens rekommendationer för sanering av bottenfärger: Bottenfärger transportstyrelsen

Vill du bli medlem?