(Uppdaterad 2018-04-10)

Genom medlemskap i EBS (sällskap) har alla medlemmar förbundit sig att känna till och följa sällskapets miljöplan med tillhörande miljöregler och ordningsregler. Det åligger den enskilda båtägaren att tillgodose att säkerhetsföreskrifter och regler enligt nedan följs.

Senast till sommarsäsong 2021 ska samtliga båtar med hemmahamn i Mörtviken vara fria från antifouling-/båtbottenfärger. Mälaren räknas som ett extra känsligt vatten och som följd av detta finns inga godkända antifouling-/båtbottenfärger. Sällskapet tillåter inte övermålning med spärrfärg/sealers. Då dessa färger inte visar sig vara så miljövänliga som de framstår då färgerna kan innebära läckage i framtiden. All bottenfärg som finns på bottnarna idag måste saneras bort.

Saneringen ska ske med minsta möjliga påverkan på natur, vatten och människor. Arbetet med sanering av bottenfärg utförs på uppställningsplanen. Försiktighet skall tas så att giftiga ämnen inte släpps ut på land eller i vattnet. Arbetet ska omedelbart avbrytas vid utsläpp, olycka eller om brister upptäcks i skyddsåtgärder.

Styrelsen anger följande instruktion vid blästrings-/slipningsarbete
Styrelsen skickar ut förfrågningar till de medlemmar som har båtar med bottenfärg som skall blästras alternativt slipas. Medlemmar som önskar blästra skall anmäla intresse i god tid innan blästringsarbetet påbörjas.

Endast en av styrelsen godkänd blästringsfirma skall användas vid blästring.

Styrelsen skall fastställa datum för olika blästringstillfällen.

Det kommer vara möjligt att nyttja uppställningsplatsen under delar av året för saneringsarbete. Avsett markplan spärras av inför blästringsarbetet.

Styrelsen utser kontaktperson inom blästringsgruppen. Medlemmar träffas för genomgång inför blästringstillfället.

Upptagning av de båtar som skall blästras sker vid ett eller flera upptagningstillfällen. Samtliga medlemmar som skall blästra deltar i upptagningsarbetet.

Skydd av omgivning
Innan arbete med blästring påbörjas ska båtens undersida samt sidor och eventuellt tak (områden där det finns risk för spridning och läckage) vara täckta och täta. Arbete ska inte utföras vid hård blåst eller om färgrester riskerar att spridas på annat sätt.

Medlemmen informeras om att marken under båten och båten skall täckas enligt de anvisningar som styrelsen anger. Kontaktpersonen meddelar ansvarig person inom styrelsen när samtliga medlemmar är klara med täckningsarbetet. Kontroll genomförs.

Miljöfarligt avfall
All gammal färg, filter, damm, sandrester, skrapflagor, marktäckning med mera klassas som miljöfarligt avfall och ska lämnas till en miljöstation/återvinningscentral (ÅVS) för destruering eller deponering. Sällskapet har en miljöstation där slipdamm, gammal färg, skrapsrester och presenning/marktäckning ska lämnas. Övrigt farligt avfall ansvarar enskild medlem att det lämnas på en återvinningscentral, detta gäller bland annat för blästerrester. All gammal färg, filter, damm, sandrester, skrapflagor, marktäckning ska samlas ihop och omhändertas som miljöfarligt avfall.

Högtryckstvättning
Högtryckstvättning av båtbotten med applicerad antifouling-/båttbottenfärg är ej tillåten. Detta gäller vid all form av tvättning, till exempel får inte färgrester avlägsnas med hjälp av vattentryck. Båtar som är skrovrena eller behandlade med epoxi får tvättas på uppställningsplatsen.

Blästring
Vid blästring skall utrymmet mellan skrovet och marken täckas/inneslutas så att sand innehållande färgrester med mera inte på något sätt kommer i kontakt med omgivningen. Blästringen ska göras fackmannamässigt och av en anlitad seriös blästerfirma. Vid upphandling av blästerfirma ska krav ställas på att blästerfirman tar hand och ansvarar för att blästerresterna samlas ihop och lämnas till en godkänd mottagningsstation för farligt avfall för företag.  Sällskapets miljöstation får inte utnyttjas till blästersand.

Om Lova bidrag
Sällskapet ska göra en för medlemmar gemensam upphandling av blästring till våren 2018. Förhoppningen är att vi får LOVA-bidrag till blästringen vilket kommer minska kostnaden för varje båtägare. Om du är intresserad av en gemensam blästring så ska detta anges i ovan nämnda blankett.

Efter avslutad blästring
Efter avslutat blästringsarbete skall varje medlem transportera bort blästringssand om inget annat angetts.

Täckningsmaterial skall borttransporteras av medlem om inget annat avtalats med blästringsföretaget. Marken skall inspekteras av utsedd person inom styrelsen efter utfört blästringsarbete för att säkerställa att ingen blästringssand finns på marken.

Personskydd
Lämplig skyddsutrustning bör användas vid sanering på egen hand, exempelvis andningsskydd (av rätt klass), skyddskläder- och handskar, skyddsglasögon samt skyddsskor.

Slipning
Om slipning genomförs på uppställningsplats ska båt och mark täckas så att slipdamm inte sprider sig till omgivningen. Slipning får enbart ske med slipmaskin som är försedd med utsug och ansluten till dammsugare med ett effektivt filter. Båtägare ansvarar för att allt slipdamm/presenning samlas upp och lämnas till sällskapets miljöstation.

Våtslipning är inte tillåtet på uppställningsplats.

Skrapning
Om skrapning genomförs på uppställningsplats ska båt och mark täckas så att skraprester inte sprider sig till omgivningen. Båtägare ansvarar för att alla skraprester/presenning samlas upp och lämnas till sällskapets miljöstation.

Färgborttagningsmedel
Färgborttagningsmedel är inte tillåtna. Undantag kan göras i specifika fall med till exempel träbåtar. Dock ska detta först meddelas och godkännas av miljöansvarig.

Hemmablandningar med till exempel kaustiksoda och tapetklister är inte tillåtna på uppställningsplatsen.

Vill du bli medlem?