Klubben har sökt och beviljats bidrag till Lokala vattenvårdsprojekt (LOVA). Syftet med bidraget är att alla båtar med miljöfarliga bottenfärger i klubben ska saneras. Klubben har använt en lite del av pengarna till att köpa in material som ska komma alla som behöver sanera till del men det finns också möjlighet att få ersättning för egna utlägg och även viss ersättning för eget arbete.

Bidraget per båt kan som mest utgå med 3 600 kr och minst hälften av summan ska avse utlägg för material som då ersätts med 80 % av inköpssumman. Resterande belopp kan utgå för eget arbete.

För att få del av bidraget lämnar du in kvitton på dina utlägg samt, när det gäller eget arbete, en redovisning över hur många arbetstimmar du har lagt ner på att sanera din båt. Kvittona och redovisningen kan med fördel scannas in och skicka med e-post till matsbigner@hotmail.com

Här går det att läsa mer om länstyrelsesens beslut kring LOVA:

https://www.lansstyrelsen.se/stockholm/miljo-och-vatten/stod-for-atgarder-i-vatten/lokala-vattenvardsprojekt-lova.html

Vill du bli medlem?