Miljöförvaltningen i Stockholms stad har tagit fram ett antal dokument som vi ska läsa igenom och ta till oss.

Våra båtbottenfärger är giftiga, de påverkar natur och vatten i Mörtviken. EBSs ambition är att båtbottenfärgerna ska bort, vi ska inte måla med dem och båtar målade med båtbottenfärger ska saneras. Det i enlighet med riktlinjerna från Miljöförvaltningen.

Mätning av metallhalter i Mörtviken

Nyhet är att miljöförvaltningen kommer att mäta metallinnehåll på båtbottnar på båtklubbar i Mälaren i syfte att kontrollera om båtarna är målade med biocidfärg. Projektet kommer att pågå under en treårsperiod. Båtbottnar målade med biocidfärger som innehåller tributyltenn (TBT), koppar och zink är en stark källa till dessa ämnens förekomst i sediment, mark och vatten.

Tributyltenn är förbjudet i båtbottenfärger på fritidsbåtar sedan 1989 medan koppar och zink är förbjudna att använda på båtar i Mälaren.

Inför mätningen har Miljöförvaltningen ställt krav på EBS att genomföra en inventering av båtbottenfärger, för att i nästa steg ta fram en utfasningsplan.  Mer information om denna aktivitet kommer senare.

Borttagning av båtbottenfärger

Kvarvarande färgrester ska avlägsnas!  Många av dessa kemikalier är mycket giftiga, vissa är hormonstörande och indikationer finns på att dessa kan föras vidare till flera generationer framåt om man utsätts för dessa.

För att skydda dig och marken ska du använda andningsmask och heltäckande kläder, samt att båten täcks in både på sidorna och undertill.

Inget mer gift ska hamna på marken eller i skepparen! Som framgår av bilagorna finns ett myller av föreskrifter och goda råd.

Här kan ni se en film om hur bottenfärger påverkar miljön

Miljöansvaret

Ansvaret ligger dels hos klubben, dels hos den enskilde båtägaren.

Påföljden för den som bryter mot reglerna är svårare att reda ut. Så här går det för den som ertappas med tenn (TBT) på skrovet:

Straffet för befälhavare som uppsåtligen eller av oaktsamhet använder ett fartyg i strid mot förbudet, eller för redare eller ägare som inte gjort vad som skäligen kunnat fordras för att undvika att förbudet överträds, är böter eller fängelse i högst sex månader, enligt 10 kap. 4 § 2 och 6 § 2 LÅFF. (Transportstyrelsens broschyr Måla båtbotten Du har väl koll på reglerna!)

Användning av färger med koppar eller zink bestraffas vanligen med dagsböter.

Överenskommelsen om miljöhantering.

På grund av ökade miljökrav och klubbens krav att följa dessa krävs att varje medlem skall fylla i och godkänna överenskommelse om miljöhantering. 

Länk till överenskommelse om miljöhantering

 

Vill du veta mer?

∗ Informationsblad om LOVA

(Sedan 2010 har båtklubbar kunnat söka LOVA-bidrag till inköp av borsttvättar och spolplattor. Numera går det även att erhålla bidrag för andra typer av åtgärder så som blästring, skrovskyddsduk och manuell skrubb/skurborste som ett led i att minska användningen av biocidfärger. 1 sida.) Informationsblad om LOVA

∗ Ett hållbart båtliv för alla

(Kommunens miljöförvaltning informarer om vad som gäller och tipsar om vad vi sjöfarare kan göra för att värna miljön. 12 sidor.) Ett hållbart båtliv för alla

∗ Kemiska arbetsmiljörisker

(Föreskrifter och allmänna råd från Arbetsmiljöverket. 61 sidor) Kemiska arbetsmiljörisker

∗ Information om kemikalier

(Länsstyrelsen om olika ämnens inverkan på hälsan och miljön. 3 sidor.) Information om kemikalier

∗ Har du frågor om denna information ni kontakta hälsoskyddsavdelningen på 08 – 508 28 800 alternativt direktservice.miljoforvaltningen@stockholm.se

Kom ihåg att läsa igenom EBS Miljöpolicy!

Styrelsen genom Miljöansvarig

Lena Lindgren
2016-07-13

 


 

MILJÖNYTT

Miljöinspektion genomfördes i maj 2015 och rapporten visar att det finns en klar förbättringspotential inom vår båtklubb.

En båtklubb räknas som en miljöfarlig verksamhet eftersom vi ofta använder oss kemikalier för att vårda våra båtar vilket har stark påverkan på natur, djur och oss själva. Då vi ligger i Mälaren så har vi ytterligare krav på oss då det är vårt dricksvatten.

Inspektionen tittade på hur vi utför våra egenkontroller, hur vi hanterar avfall och kemiska produkter, hur vi hanterar underhåll och båttvätt samt våra sanitära anläggningar för våra byggnader samt toatömning.

Resultatet av inspektionen resulterade i Miljöpolicy och Avfallshanteringsplan daterad april 2015 fick revideras för att uppfylla gällande krav. Läs igenom dem!

Förutom att tillse en säker hantering kring avfall så ligger krav på att vi ska genomföra en inventering av båtbottenfärger och fastställa en utfasningsplan för de båtar som idag har okänd båtbottenfärg, eller med färger innehållande tributyltenn (TBT) samt färger som är biocidhaltiga (bekämpningsmedelsinnehållande). Övriga färger som innehåller koppar, zink och liknande ämnen ska fasas ut inom 3 år.
Styrelsen återkommer med information kring hur projekt kring inventering och utfasning ska genomföras.

Vid frågor, kontakta Miljöansvarig och Miljöombud

Miljöansvarig     Lena Lindgren

Miljöombud     Lars Fagerback, Hans Dalbratt, Lars Stegfelt

………………………………………………………………………………

Nu är det vår tur! -Dags för Miljöinspektion den 8 maj

Då får vi besök av miljöinspektör som kommer att granska vårt miljöarbete och engagemang.

Inför inspektionen så uppmanar vi dig att se till så att skräp runt din plats för vinterförvaring är bortplockad. Om du lämnar miljöfarligt avfall i boden så se till att det görs på anvisat sätt. Avfall som inte hanteras av miljöboden ansvarar du själv för att transportera bort.

Om du har valt att förvara egendom som kan anses som miljöfarligt inom EBS stängda område uppmanas du att omgående att transportera bort det.

Under senaste året har styrelsen lyft miljöfrågorna och på vårmötet den 29 april presenterades ny Miljöpolicy och Avfallshanteringsplan., läs den!

Styrelsen ser att det finns en potential att förbättra vårt arbete inom miljö och vi kommer att påbörja det med att säkerställa hanteringen av miljöfarligt avfall i vår Miljöbod. Vi ser också att aktiviteten med att plocka upp och hålla rent inte endast ska ske vid städdagar i samband med sjösättning och upptagning. Vi måste alla ta ett större ansvar när vi är på plats och när vi checkar ut för dagen så lämnar vi rent och städat runt vår båt.

Vi kommer att informera mer om miljöarbetet på städdagen tisdagen den 12 maj.

Vid frågor kontakta:

Miljöansvarig & Ombud

Miljöansvarig     Lena Lindgren

Miljöombud     Lars Fagerback, Hans Dalbratt, Lars Stegfelt

………………………………………………………………………………
Info om EBS:s nya regler för bottenfärger och glykolhantering
För några år sedan uppmanades medlemmarna i EBS att undvika sk mjuka självpolerande
bottenfärger. Anledningen är att just denna typ av bottenfärg släpper i samband med
högtryckstvättningen vid upptagningen på hösten. Färgen rinner ner i vattnet och resultatet blir en missfärgning och ett utsläpp som inte är tillåtet enligt miljöbalken. Färgen innehåller inte mer gift än de hårda färgerna utan problemet är att det rinner av skrovet.

I samband med den aktuella debatten om behovet av spolplattor har några av våra grannklubbar beslutat att helt förbjuda användningen av mjuka bottenfärger. Ett av skälen till detta, förutom av hänsyn till miljön, är att visa Stockholms Miljöförvaltning att det finns en vilja hos oss båtägare att göra det som kan göras redan innan ett förbud om utsläpp från båttvättning införs. Denna inställning delas av klubbarna Ekensberg, Örnsberg, Dalbo, Hägersten och Mälarhöjden. Klubbarna är också överens om att vi i den osäkra situation vi befinner oss i, med avseende, på kontrakt, miljöanläggningar etc, har mycket att vinna på samverkan och så långt möjligt enhetliga regler inte minst på miljöområdet.

Styrelsen har därför beslutat att ingen tvättning av båtar med mjuka bottenfärger kommer att utföras från och med höstens upptagning. Tvättning får heller inte ske på varvsområdet. Styrelsen rekommenderar därför de som har mjuk bottenfärg att byta typ av färg nu i samband med vårrustningen eller att helt undvika bottenfärg.
Är du osäker på vilken typ av färg du har kan du testa detta med en blöt trasa. Färgar den tydligt av sig är det en mjuk bottenfärg.

När det gäller hanteringen av glykol, bränsle eller oljespill, oavsett vilken typ, är det absolut förbjudet att släppa ut detta på hamnplan eller i sjön. Kör ur motorn innan sjösättning och samla upp vätskan i en hink eller i en drevsäck. EBS kommer att köpa in en säck till våren.

Styrelsen EBS

………………………………………………………………………………

Miljöplan reviderad

för EBS i Mörtviken

I juni förra sommaren besöktes EBS av kommunala Miljöförvaltningen som gjorde en inspektion av hur vi påverkar miljön i och runt vår anläggning. En del noteringar gjordes med förslag om förbättringar och förvaltningen efterlyste mer detaljerade program för egenkontroll. Noteringarna gällde försiktighetsåtgärder vid användning av bottenfärg, begränsningar i spridning av slipdamm och skraprester, frånvaro av spolplatta med filterbrunn, rutiner för byte av olika miljöfarliga vätskor, behov av invallning runt miljöskjulet och av absorbenter i händelse av spill eller läckage.

Efter inspektionen har hamnkapten Bengt Niklasson tillsammans med Lasse Forslund gått igenom alla klubbens miljörutiner och lämnat förslag till förbättringar som bl a kommer att diskuteras i vårmötet och föreslås i förändrade ordningsregler. Där kommer t ex regler för försiktighet vid skrapning, slipning och användning av bottenfärg samt hur miljöfarliga vätskor ska hanteras.

Miljörelaterade ärenden ska vara en stående punkt på styrelsens dagordning liksom i medlemsmöten, närmast i vårmötet den 26 april. Miljöombuden och hamnkaptenen ska gemensamt hålla koll på vårt avfall och se till att avfallsplanen upprätthålls. I klubbens miljöskjul finns separata kärl och förvaring inför destruktion eller återvinning av en mängd olika sorters avfall som spillolja, lösningsmedel, glykol, färg, oljefilter, plast, grovsopor, hushållssopor mm. Därtill absorbenter för eventuellt spill och läckage (i verkstan). Batterier hänvisas till bensinstationerna i närområdet, liksom att papper, glas och plast hänvisas till näraliggande miljöstation på Gröndalsvägen.
På ett par punkter blir vi Miljöförvaltningen svaret skyldig. Det handlar dels om invallning av miljöskjulet som är beroende av att vår entreprenör som hämtar avfall hittar en lösning (inte bara för EBS, samma gäller flera klubbar) som är acceptabel med hänsyn till möjligheterna att tömma. Det andra är behovet av spolplatta som är en kostnadskrävande investering, ansvarsfullt genomförd bara när vi vet att EBS genom avtal blir kvar långsiktigt i Mörtviken.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vill du bli medlem?