Ordningsregler för Ekensbergs Båtsällskap

Antagna på årsmötet 1990, reviderade på årsmötet 2011 och 2022. Ordningsreglerna finns att ladda ner som PDF här.

 

Allmänt

Dessa ordningsregler är ett komplement och förtydligande till Ekensbergs Båtsällskaps (Sällskapet) gällande stadgar.

Alla som har hamn och/eller uppläggningsplats är skyldiga att känna till stadgarna, ordningsreglerna och andra av styrelsens utfärdade regler och anvisningar. Båtägare ansvarar alltid för medföljande personer samt ska tillse att regelverket efterlevs. Av Sällskapets stadgar § 15.2 framgår att den som inte respekterar ordningsreglerna kan fråntas hamn- och/eller uppläggningsplats i Sällskapet.

Båtarna i hamnen och på uppläggningsområdet ska vara i gott skick, vilket innebär att båt ska vara sjöduglig samt i välvårdat skick. Med välvårdat skick avses att båten ska underhållas och vara rengjord. Motorbåtar ska ha funktionsduglig motor innan sjösättning. Segelbåtar ska vara riggade senast den 20 juni.

Byggnader, bryggor och utrustning för sjösättning och uppläggning ska nyttjas med aktsamhet och sällskapets område ska hållas städat och i god ordning.

Biltrafik, parkering och uppläggningsplats

Biltrafik är förbjuden på parkvägen ut mot bryggor. Detta gäller även vid i- och urlastning. Fordon får inte parkeras så att de hindrar verksamheten eller gångtrafiken på parkvägen.

Under sommarsäsongen har Sällskapet inte brukanderätten till uppläggningsplatsen enligt avtal. Det innebär att alla båtar ska vara sjösatta och att inga tillbehör får lämnas på hamnplanen efter den 1 juni. Undantag kan ske efter varvschefens samråd med Idrottsförvaltningen, exempelvis vid båtbottensanering.

Arbetsplikt

Alla som utnyttjar sällskapets hamn- och/eller uppläggningsplats har arbetsplikt. Kallelse till arbete sker minst en vecka i förväg.

Vid förhinder att inställa sig till arbete ska styrelsen omedelbart underrättas så att annan medlem kan kallas i stället.

Kallad som inte inställer sig till arbete, utan giltigt skäl, ska betala fastställd avgift och kallas till nytt arbetspass.

Gästande båt

Gästande båt får efter anvisning av hamnchef disponera hamnplats mot fastställd avgift. Avgiften ska erläggas i förskott till Sällskapets swish nummer. Gästbåt ska på anmodan av hamnchef kunna uppvisa giltig båtförsäkring samt försäkran att Sällskapets ordningsregler följs. Gästbåt ska även kontakta nyckelansvarig för utlämning av nyckel mot fastställd avgift och för återlämning av nyckel.

Gästbåt får inte läggas i hamn eller på uppställningsplats för uthyrning eller försäljning.

El

Lucka till el-skåp på uppställningsplatsen ska hållas stängd.

Strömförbrukande utrustning eller maskiner får inte lämnas obevakade eller utan uppsikt på bryggor eller uppläggningsplats. Detta för att minimera brandrisk. Undantag från denna regel gäller batteriladdare som är utrustade med skydd mot kortslutning, överladdning och överhettning, som får användas under högst 24 timmar i sträck. Finns andra behov av elförbrukning kontaktas hamnchef vid förbrukning på brygga eller varvschef vid förbrukning på uppläggningsplats, varvid debitering av fastställd avgift sker.

Hamn- och uppläggningsplats

Hamnchef tilldelar hamnplatser senast under april månad och kontaktar berörda båtägare. Hamnchef anslår fördelningen av hamnplatser på dörren till hamnkontoret, bifogar fördelningen till vaktpärmen och informerar i digital form. Varvschef tilldelar uppläggningsplatser. Ändrat behov av hamn- och/eller uppläggningsplats ska anmälas till hamnchef respektive varvschef senast den 31 mars respektive 31 augusti. Om uppsägning av hamn- och /eller uppläggningsplats inte sker senast angivna datum kommer hamn- respektive uppläggningsavgift att debiteras.

Den som har hamnplats, men av någon anledning inte avser att utnyttja platsen, ska omedelbart anmäla detta till hamnchefen, som tilldelar platsen till annan.

Medlem som under en period om ett år inte utnyttjat sin hamnplats utan särskilt skäl eller godkännande från hamnchef riskerar att få sin hamnplats uppsagd. Hamnplatsen går då till annan

Båtägare som inte förtöjt sin båt på tilldelad hamnplats senast vid midsommar riskerar att hamnplatsen hyrs ut till annan under resterande säsong.

Medlem som önskar avstå sin plats under en del av en båtsäsong, kan göra detta efter överenskommelse med hamnchef, utan att bli av med sin plats. Medlem ska betala ordinarie avgifter och har kvar övriga ansvarsuppgifter. Hamnchef har rätt att hyra ut platsen till annan under tid medlem inte nyttjar sin plats.

Hamnplats får inte säljas med båten, inte heller upplåtas till annan utan hamnchefens skriftliga medgivande.

Vid delägarskap, där en, två eller fler personer gemensamt äger en båt, ska en delägare stå som huvudkontaktperson i sällskapets medlemsregister. Denna person ska tillse att båten är rätt registrerad i sällskapets båtregister samt att den är försäkrad. Delägarskap medför inte automatiskt medlemskap i sällskapet.

Försäkring

Båt som förtöjs i hamnen eller läggs upp på uppläggningsområdet skall vara försäkrad. Se vidare stadgarna §16.1.

Säker förtöjning

Båtägare är skyldig att ha säker förtöjning av sin båt och att ha den försedd med erforderliga fendrar. Förtöjningsmaterial som dömts ut av hamnchef ska omedelbart bytas ut. Se vidare bilaga 1.

Hastighetsbegränsning

I hamnen (från 50 meter utanför yttre pontonen och inåt) gäller hastighetsbegränsning till 3 knop.

Regler för båttrailer

Vid sjösättning och upptagning med båttrailer gäller att båttrailer ska kunna säkras på slipen på samma sätt som sällskapets mindre båtvagn. Båttrailer får under inga omständigheter sticka ut utanför slipen mot landsidan då det föreligger stor risk att sällskapets utrustning skadas. Detta innebär att båttrailer som är längre är 4,2 meter från trailerns kulkoppling till dess bakre yttersta del av hjulet inte får nyttjas vid sjösättning och upptagning.

Den som bryter mot denna regel kan, med stöd av Sällskapets stadgar §15.2, efter beslut av styrelsen fråntas hamn- och/eller uppläggningsplats i Sällskapet.

Sjösättning och upptagning

Sjösättning och upptagning av båtar sker med sällskapets egen utrustning via båtslip. Det sammanhänger med att hamnplanen inte är grundlagd för att klara sjösättning och upptagning med mobilkran eller andra lyftanordningar.

Sällskapets utrustning är dimensionerad för båtar upp till 4 500 kg samt ett högsta djupgående av 1,7 meter. Slipens utformning begränsar också bredden på de båtar som kan hanteras.

Vid alla sjösättningar och upptagningar, planerade som oplanerade, ska godkänd sjösättningsledare finnas tillgänglig på plats och leda arbetet. Sjösättningsledare utses av styrelsen.

Säkerhet vid sjösättning och upptagning

Allt arbete med sjösättning och upptagning ska omfattas av högt säkerhetstänk. Samtliga arbetsmoment ska planeras och genomföras på ett tryggt och säkert sätt för att minimera risk för skador och tillbud. Ansvarig sjösättningsledare leder och fördelar arbeten inom arbetsgruppen. Läs vidare om sällskapets säkerhetsinstruktion vid sjösättning och upptagning på hemsidan.

Allmänna ordningsregler vid sjösättning och upptagning

Enligt arrendeavtal med Stockholms stad har Sällskapet tillgång till uppläggningsområdet mellan den 15 september och den 1 juni. Det innebär att samtliga båtar ska vara sjösatta senast den 1 juni samt att uppläggningsområdet då ska vara avstädat. Upptagning får inte påbörjas innan den 15 september. Styrelsen bestämmer dagar för sjösättning och upptagning och informerar på anslagstavla samt digitalt.

Samtliga båtägare som är kallade till sjösättning och upptagning ska närvara och delta i arbetet till dess att samtliga båtar är omhändertagna. Alla måste respektera och åtlyda order och övriga instruktioner från sjösättningsledaren.

Vid sjösättning och upptagning har endast de båtar som omfattas av arbetet tillgång till mastbryggan. Inga andra båtar får förtöja vid mastbryggan utan tillstånd från ansvarig sjösättningsledare.

Endast omålade båtar och båtar som genomfört en godkänd båtbottensanering får spolas av med högtryckstvätt i samband med upptagningen.

Obehöriga personer och minderåriga får inte vistas inom avspärrat område under arbetet med sjösättning och upptagning.

Fordon får inte framföras inom avspärrat område.

Vinterliggare som inte har hamnplats ska inom två veckor från och med sjösättningsdagen tillse att båten med tillhörande utrustning avlägsnas från Sällskapets område.

Båt som inte är klar för sjösättning på utsatt tid ska ändå vara avtäckt då båten i de flesta fall behöver flyttas. Merkostnad debiteras enligt fastställd taxa.

Uppläggningsmaterial

Samtliga bockar, vaggor och stöttor för uppställning av båtar ska vara dimensionerade för båtens vikt och typ samt vara märkta med medlemsnummer och initialer. Vinterliggare märker utrustningen med ”VL” och initialer. De krav som gäller specificeras närmare i bilaga 2. Det är endast vaggor, stöttor, bockar samt ställningar som får förvaras inom inhägnat område . Det innebär att övrigt täckningsmaterial såsom presenningar inte får förvaras på denna plats

Täckning av båtar

Båt som läggs upp på uppläggningsområdet ska vara ordentligt täckt senast den 30 november. Täckningen får inte överstiga båtens största längd med mer än 20 cm i fören respektive aktern och dess bredd får inte överstiga båtens bredd med mer än 20 cm på varje sida.

För att undvika påhälsning i båtar under vintertid ska stegar låsas fast eller förvaras innanför staketet.

Mastskjul

Under vintersäsong förvaras master för sällskapets segelbåtar i mastskjulet. Innan mast läggs på plats i skjulet ska stag, vant, spridare och dylikt avmonteras och förpackas på lämpligt sätt för att förhindra att oordning och skador uppstår.

Under sommarsäsong får pallningsmaterial för uppställning av båtar samt långvirke och rör till täckställningar förvaras i mastskjulet under förutsättning att det förpackas på ett lämpligt sätt för att undvika oordning och skador på andras material i mastskjulet. Materialet ska vara tydligt uppmärkt med medlemsnummer, namn samt telefonnummer

Miljöskydd samt hantering av båtbottnar

För sällskapets miljödokumentation beträffande miljöpolicy, avfallsplan samt hantering- och sanering av bottenfärger hänvisas till separat dokumentation på sällskapets hemsida.

Uppläggningsplatsen vid respektive båt ska städas väl vid arbetsdagens slut. Färgburkar, penslar samt övrigt material får inte lämnas kvar under båten.

Nycklar

Varje båtägare köper en nyckel av sällskapet. Nyckeln kodas specifikt för varje medlem. Nycklar får inte lämnas till obehöriga eller anskaffas på annat sätt än genom styrelsen. Grindar och byggnader ska hållas låsta. Styrelsen beslutar om behörighet för nycklar

Vaktplikt

Alla som tilldelats hamnplats i sällskapet ska fullgöra minst två vaktpass per säsong.

Läs mer på sällskapets hemsida för regler, instruktioner och bokning av vaktpass.

Verkstaden

Minderåriga får inte vistas i verkstaden utan målsmans uppsikt.

Privata ägodelar får inte förvaras i verkstaden

Den som använt verkstaden ska tillse att den är städad och i övrigt i god ordning.

Klubblokal

Medlemmar har möjlighet att låna klubblokalen för privata ändamål. Bokning sker genom almanacka inne i lokalen.

Ekensbergs Båtsällskap

Hemmahanm: Mörtviken
Post: Mörtvikskroken 13, 117 69 Stockholm
Bankgiro: 5036-6848
Swishnummer: 123 665 47 27
e-post: ebs@ekensbergsbs.se
Hemsida: www.ekensbergsbs.se

 

 

Bilagor

Bilaga 1 Säker förtöjning

Båtägare är skyldig att ha säker förtöjning av sin båt och att ha den försedd med erforderliga fendrar. Förtöjningsmaterial som dömts ut av hamnchef ska omedelbart bytas ut.

Förslag på säker förtöjning redovisas i bild 1-3 nedan.

Övriga förhållningsregler vid förtöjning i sällskapets hamn:

 • Segelbåtar ska ha mast och bom monterad senast 20 juni
 • Öppna båtar ska hållas länsade
 • Jollar får inte läggas på bryggorna

Exempel på godkänd förtöjning

Bilaga 2 Krav uppläggningsmaterial

Samtliga bockar, vaggor och stöttor för uppställning av båtar ska vara dimensionerade för båtens vikt och typ samt vara märkta med båtplatsnummer och initialer.

För motorbåtar gäller bockar om en höjd av 60 cm samt att stöttning avsedd för aktuell båt ska finnas på såväl för- som akterbock.

För segelbåtar förordar sällskapet delbar vagga som följer nedanstående specifikationer. Skräddarsydda bockar med sidostöttning fungerar också väl för båtar med lämplig skrovform.

Båtägare som väljer annan typ av uppläggningsmaterial för segelbåtar som exempelvis Seaquip stöttor eller Tyresöstöttor måste invänta varvschefs godkännande samt vidtaga särskilda anpassningar utöver tillverkarens rekommendationer. Merkostnad för åtgärder står medlem för. Sällskapet rekommenderar inte seaquip- eller Tyresöstöttor för segelbåtar.

För vaggor gäller:

 • Stöttor anpassade till kölpallning +30 cm.
 • Delbara
 • Ingen hindrande stöttning på aktre delen
 • Sidostöttor möjliga att finjustera
 • Framtunga båtar måste ha en stabil med samtidigt nätt stävstötta som får plats mellan vagn och framkant köl. Mycket ont om plats

För bockar gäller:

 • Tillräcklig bredd för säker sidostöttning
 • Höjd anpassad till kölpallning +30 cm
 • Friskt virke
 • Underslag

För kölpallning gäller:

 • Två stycken
 • Stadiga
 • Höjd 30 cm (fast bit högst 25 cm med komplettering av lösa bitar av olika tjocklek upp till 30 cm)
 • Bredd minst 40 cm högst 60 cm (helst 60 cm)

 

 

Bilaga 3 Andra väsentliga instruktioner som finns på Sällskapets hemsida

Säkerhetsrutin – EBS Säkerhetsinstruktion vid sjösättning och upptagning (upprättad 2020-04-15)

Miljödokumentation – Miljöpolicy, Avfallsplan samt Hantering av bottenfärger

Överenskommelse avseende miljöhantering i Ekensbergs båtsällskap (EBS) och medlem

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vill du bli medlem?